Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu Chaty Donovaly Bully 242/ B a Chaty Donovaly Bully 242/C.

  1. Všeobecné ustanovenia

Službami poskytovateľa ( prenajímateľa) je poskytovanie  krátkodobého  a dlhodobého prenájmu  chát pre klienta.

Ubytovaných môže byť len nahlásený počet osôb, prípadné navýšenie osôb je potrebné nahlásiť vopred a doplatiť.

Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne s ním užívajúce chatu. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za ničenie majetku a klient je povinný uhradiť všetky vzniknuté škody.

Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli v priestoroch chaty, alebo na priľahlom pozemku.

Pri nahlásení škody sa účtuje 100% ceny. Pri zámernom zamlčaní sa účtuje 200% ceny. Ak klient neuhradí dohodnutú sumu, prenajímateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať prenajímateľa.

Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré vznikli poškodením zariadenia chaty, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s ním užívali chatu spôsobené.

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal.

V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, prenajímateľ, alebo jeho zástupca, nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vo všetkých priestoroch chaty platí zákaz fajčenia. Fajčiť je povolené mimo priestorov chaty.

Nočný kľud je v čase 22:00 – 06:00 hod.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak klient porušuje tieto Všeobecné podmienky pre pobyt, alebo spôsobil výrazné poškodenia chaty a jej zariadení, alebo ak správanie klienta a osôb s ním užívajúcich chatu je neprístojné.

Zaplatením zálohy klient akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné obchodné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

  1. Časové vymedzenie

Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a  nájomcom vzniká potvrdením telefonickej objednávky, alebo mailovej objednávky a uhradením zálohy  za ubytovanie nájomcom (klientom). Zmluvný vzťah sa končí po uplynutí dojednanej doby, na ktorú bol pobyt rezervovaný.

  1. Objednávanie

Klient si môže svoj pobyt objednať priamo prostredníctvom internetovej stránky:

www.donovaly242.sk

V prípade takto uskutočnenej objednávky sa prenajímateľ zaväzuje klienta najneskôr do 3 dní vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty, ktorá je zo strany prenajímateľa záväzná až po uhradení a pripísaní plnej sumy na účet prenajímateľa.

  1. Cena prenájmu

Výsledná cena prenájmu vychádza z požiadaviek klienta a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke:

www.donovaly242.sk

  1. Platobné podmienky

Zálohu za  pobyt je potrebné zaplatiť do 3 dní od potvrdenia požadovaného termínu prenajímateľom.

Až po prijatí platby na účet prenajímateľa je rezervácia záväzná pre obe strany.

V cene ubytovania sú zahrnuté všetky poplatky za užívanie chaty.

  1. Práva a povinnosti nájomcu (klienta) a  prenajímateľa

Klient je povinný uhradiť platbu za prenájom.

Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok.

Klient má právo používať prenajaté priestory , záhradu, záhradný gril, altánok, vyhradené parkovné miesto.

  1. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

 

  1. Zrušenie objednávky

a) V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

Výška storno poplatku je:

– menej ako 30 dní pred začiatkom pobytu – 100% zo zaplatenej zálohy

 

  1. b) Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu vplyvom nepredvídateľných udalostí schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi vrátenie poukázanej sumy v plnom rozsahu, resp. sa dohodnúť na náhradnom termíne.
  2. c) Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má prenajímateľ právo na storno poplatok.

 

 

 
Chata B


Chata C